Các khoá học hiện có

Tự chọn

長照機構洗手時機-長照中文版

長照機構洗手時機-長照中文版

【長照機構洗手時機】-長照中文版◎授課老師:周矢綾老師◎課程類別:專業...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【清潔、消毒與滅菌】-長照中文版◎授課老師:詹明錦 老師◎課程類別:專...
Khóa học
Tự chọn

長期照護機構環境清潔之重要性-長照中文版

長期照護機構環境清潔之重要性-長照中文版

【長期照護機構環境清潔之重要性】-長照中文版◎授課老師:詹明錦 老師◎...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【勞基法之勞資會議】長照版◎授課老師:謝創智 老師(中正大學勞工關係學...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【勞基法工時章介紹】長照版◎授課老師:謝創智 老師(中正大學勞工關係學...
Khóa học
Tự chọn

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (trước)

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (trước)

【緊急應變計畫研擬與火災模擬演練情境(上)】長照中文版 ◎授課老師:...
Khóa học
Tự chọn

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (sau)

Nội dung kế hoạch dự phòng khẩn cấp và phòng cháy diễn tập (sau)

【緊急應變計畫研擬與火災模擬演練情境(下)】-長照中文版◎授課老師:潘...
Khóa học
Tự chọn

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (trên)

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (trên)

【最新傳染病防治(上)】長照中文版 ◎授課老師:林均穗 老師 ◎課程類...
Khóa học
Tự chọn

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (dưới)

Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (dưới)

【Phòng chống bệnh truyền nhiễm bản mới nhất (dưới)】 ◎Giáo viên...
Khóa học
Tự chọn

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (trên)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (trên)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (trên) ...
Khóa học
Tự chọn

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (dưới)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (dưới)

Hạng mục chú ý về văn hóa dân tộc thiểu số và cách chăm sóc (dưới)...
Khóa học
Tự chọn

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên) ◎Thâỳ giáo: trương cúc huệ...
Khóa học
Tự chọn

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

chăm sóc và bình đẳng giới tính (trên)

性別平等與照顧(下) 長照中文版 ◎授課老師:張菊惠 老師 ◎課程類別:...
Khóa học
Tự chọn

輔具與環境評估、介入與資源現況(上)-長照中文版

輔具與環境評估、介入與資源現況(上)-長照中文版

【輔具與環境評估、介入與資源現況(上)】-長照中文版◎授課老師:鄧金春 ...
Khóa học
Tự chọn

輔具與環境評估、介入與資源現況(下)-長照中文版

輔具與環境評估、介入與資源現況(下)-長照中文版

【輔具與環境評估、介入與資源現況(下)】-長照中文版◎授課老師:鄧金春 ...
Khóa học
Tự chọn

長照居家藥物照護與實務分享(一)-長照中文版

長照居家藥物照護與實務分享(一)-長照中文版

【長照居家藥物照護與實務分享(一)】-長照中文版◎授課老師:黃畹藀 老師...
Khóa học
Tự chọn

長照居家藥物照護與實務分享(二)-長照中文版

長照居家藥物照護與實務分享(二)-長照中文版

【長照居家藥物照護與實務分享(二)】-長照中文版◎授課老師:黃畹藀 老師...
Khóa học
Tự chọn

長照居家藥物照護與實務分享(三)-長照中文版

長照居家藥物照護與實務分享(三)-長照中文版

【長照居家藥物照護與實務分享(三)】-長照中文版◎授課老師:黃畹藀 老師...
Khóa học
Tự chọn

失智症照護(一)-長照中文版

失智症照護(一)-長照中文版

【失智症照護(一)】-長照中文版◎授課老師:王寶英 老師◎課程類別:專業...
Khóa học
Tự chọn

失智症照護(二)-長照中文版

失智症照護(二)-長照中文版

【失智症照護(二)】-長照中文版◎授課老師:王寶英 老師◎課程類別:專業...
Khóa học
Tự chọn

失智症照護(三)-長照中文版

失智症照護(三)-長照中文版

【失智症照護(三)】-長照中文版◎授課老師:王寶英 老師(聖若瑟失智老人...
Khóa học
Tự chọn

人際溝通與溝通技巧(上)-長照中文版

人際溝通與溝通技巧(上)-長照中文版

【人際溝通與溝通技巧(上)】-長照中文版◎授課老師:方文熙 老師◎課程類...
Khóa học
Tự chọn

人際溝通與溝通技巧(下)-長照中文版

人際溝通與溝通技巧(下)-長照中文版

【人際溝通與溝通技巧(下)】-長照中文版◎授課老師:方文熙 老師◎課程類...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【常見跌倒成因與傷害】長照中文版◎授課老師:傅仰傑 老師(臺灣大學醫學...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【跌倒危險因子之風險管理】長照中文版◎授課老師:陳贊仰 老師(臺北市立...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【其他常見跌倒風險之照護原則】長照中文版◎授課老師:陳顥齡 老師(臺灣...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【跌倒相關感覺問題之風險管理】長照中文版◎授課老師:柯怡峰 老師(弘光...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【實證護理概論】長照中文版◎授課老師:陳昱芬 老師(臺中榮民總醫院副護...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【存留導尿管照顧衛教指導與置放技術】長照中文版◎授課老師:王素琴 老...
Khóa học
Tự chọn

Chưa bắt đầu

Chưa bắt đầu

【自我間歇導尿衛教指導與置放技術】長照中文版◎授課老師:陳香君 老師 ...
Khóa học