【Khóa học: Chú ý việc hút đờm và hướng dẫn kỹ thuật(1)】
◎Giáo viên hướng dẫn : Wang Fengye Vương Phượng Diệp ◎Loại hình khóa học : 專業課程 ◎Đối tượng tham gia :Những người tham gia: Nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc chung, hoặc các bên quan tâm

◎Điểm giáo dục : Cộng hòa Trung Quốc Điều dưỡng Hiệp hội Y tá Liên đoàn Quốc gia 1 điểm

◎Tổng quan về khóa học :
Bệnh nhân viêm phổi đường hô hấp tăng sẽ làm tăng số lượng nhập viện và nguồn lực y tế, có thể dẫn đến suy hô hấp và đặt nội khí quản và sử dụng mặt nạ hoặc thậm chí tử vong. Nhiễm trùng chiếm ba vị trí hàng đầu. Nếu khả năng ho của người cao tuổi không tốt và có hiện tượng "nứt", và không co giật ngay lập tức, hoặc nhân viên chăm sóc không được huấn luyện chuyên nghiệp về co giật, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thiếu oxy, và cải thiện tình trạng nhập viện nhiều lần.
Vì vậy, các kiến thức và kỹ năng chăm sóc mà người chăm sóc cần có là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc của người dân trong cơ sở giáo dục. Ông Wang Fengye, người đứng đầu Trung tâm chăm sóc điều dưỡng, đã giới thiệu về sinh lý hô hấp, nhiễm trùng đường hô hấp và phòng ngừa, thiết bị thở tại nhà và thể chế, và nêu ra các vấn đề chăm sóc và chăm sóc bệnh nhân phổ biến, cũng như sinh lý hô hấp và chụp hình trẻ em. Hút và như vậy.

★★★Bạn phải hoàn thành "1. Khóa học Video File", "2. Course Test", và "3. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng" Sau khi tất cả ba mục trên được hoàn thành, bạn có thể tải về chứng chỉ nghiên cứu. Và kiếm được 1 điểm cho "Điểm Giáo dục Tiếp tục Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn".
(đọc song toàn bộ nội dung khóa học ,đồng thời chắc nghiệm đạt 70 điểm trở lên ấn vào 「hoàn thành」,khóa học sẽ thông qua)
【Khóa học: Chú ý việc hút đờm và hướng dẫn kỹ thuật(2)】
◎Giáo viên hướng dẫn : Wang Fengye Vương Phượng Diệp ◎Loại hình khóa học : 專業課程 ◎Đối tượng tham gia :Những người tham gia: Nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc chung, hoặc các bên quan tâm

◎Điểm giáo dục : Cộng hòa Trung Quốc Điều dưỡng Hiệp hội Y tá Liên đoàn Quốc gia 1 điểm

◎Tổng quan về khóa học :
Bệnh nhân viêm phổi đường hô hấp tăng sẽ làm tăng số lượng nhập viện và nguồn lực y tế, có thể dẫn đến suy hô hấp và đặt nội khí quản và sử dụng mặt nạ hoặc thậm chí tử vong. Nhiễm trùng chiếm ba vị trí hàng đầu. Nếu khả năng ho của người cao tuổi không tốt và có hiện tượng "nứt", và không co giật ngay lập tức, hoặc nhân viên chăm sóc không được huấn luyện chuyên nghiệp về co giật, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thiếu oxy, và cải thiện tình trạng nhập viện nhiều lần.
Vì vậy, các kiến thức và kỹ năng chăm sóc mà người chăm sóc cần có là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc của người dân trong cơ sở giáo dục. Ông Wang Fengye, người đứng đầu Trung tâm chăm sóc điều dưỡng, đã giới thiệu về sinh lý hô hấp, nhiễm trùng đường hô hấp và phòng ngừa, thiết bị thở tại nhà và thể chế, và nêu ra các vấn đề chăm sóc và chăm sóc bệnh nhân phổ biến, cũng như sinh lý hô hấp và chụp hình trẻ em. Hút và như vậy.

★★★Bạn phải hoàn thành "1. Khóa học Video File", "2. Course Test", và "3. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng" Sau khi tất cả ba mục trên được hoàn thành, bạn có thể tải về chứng chỉ nghiên cứu. Và kiếm được 1 điểm cho "Điểm Giáo dục Tiếp tục Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn".
(đọc song toàn bộ nội dung khóa học ,đồng thời chắc nghiệm đạt 70 điểm trở lên ấn vào 「hoàn thành」,khóa học sẽ thông qua)
【Khóa học: Chú ý việc hút đờm và hướng dẫn kỹ thuật(3)】
◎Giáo viên hướng dẫn : Wang Fengye Vương Phượng Diệp ◎Loại hình khóa học : 專業課程 ◎Đối tượng tham gia :Những người tham gia: Nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc chung, hoặc các bên quan tâm

◎Điểm giáo dục : Cộng hòa Trung Quốc Điều dưỡng Hiệp hội Y tá Liên đoàn Quốc gia 1 điểm

◎Tổng quan về khóa học :
Bệnh nhân viêm phổi đường hô hấp tăng sẽ làm tăng số lượng nhập viện và nguồn lực y tế, có thể dẫn đến suy hô hấp và đặt nội khí quản và sử dụng mặt nạ hoặc thậm chí tử vong. Nhiễm trùng chiếm ba vị trí hàng đầu. Nếu khả năng ho của người cao tuổi không tốt và có hiện tượng "nứt", và không co giật ngay lập tức, hoặc nhân viên chăm sóc không được huấn luyện chuyên nghiệp về co giật, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thiếu oxy, và cải thiện tình trạng nhập viện nhiều lần.
Vì vậy, các kiến thức và kỹ năng chăm sóc mà người chăm sóc cần có là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc của người dân trong cơ sở giáo dục. Ông Wang Fengye, người đứng đầu Trung tâm chăm sóc điều dưỡng, đã giới thiệu về sinh lý hô hấp, nhiễm trùng đường hô hấp và phòng ngừa, thiết bị thở tại nhà và thể chế, và nêu ra các vấn đề chăm sóc và chăm sóc bệnh nhân phổ biến, cũng như sinh lý hô hấp và chụp hình trẻ em. Hút và như vậy.

★★★Bạn phải hoàn thành "1. Khóa học Video File", "2. Course Test", và "3. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng" Sau khi tất cả ba mục trên được hoàn thành, bạn có thể tải về chứng chỉ nghiên cứu. Và kiếm được 1 điểm cho "Điểm Giáo dục Tiếp tục Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn".
(đọc song toàn bộ nội dung khóa học ,đồng thời chắc nghiệm đạt 70 điểm trở lên ấn vào 「hoàn thành」,khóa học sẽ thông qua)
【Khóa học: Chú ý việc hút đờm và hướng dẫn kỹ thuật(4)】
◎Giáo viên hướng dẫn : Wang Fengye Vương Phượng Diệp ◎Loại hình khóa học : 專業課程 ◎Đối tượng tham gia :Những người tham gia: Nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc chung, hoặc các bên quan tâm

◎Điểm giáo dục : Cộng hòa Trung Quốc Điều dưỡng Hiệp hội Y tá Liên đoàn Quốc gia 1 điểm

◎Tổng quan về khóa học :
Bệnh nhân viêm phổi đường hô hấp tăng sẽ làm tăng số lượng nhập viện và nguồn lực y tế, có thể dẫn đến suy hô hấp và đặt nội khí quản và sử dụng mặt nạ hoặc thậm chí tử vong. Nhiễm trùng chiếm ba vị trí hàng đầu. Nếu khả năng ho của người cao tuổi không tốt và có hiện tượng "nứt", và không co giật ngay lập tức, hoặc nhân viên chăm sóc không được huấn luyện chuyên nghiệp về co giật, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thiếu oxy, và cải thiện tình trạng nhập viện nhiều lần.
Vì vậy, các kiến thức và kỹ năng chăm sóc mà người chăm sóc cần có là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc của người dân trong cơ sở giáo dục. Ông Wang Fengye, người đứng đầu Trung tâm chăm sóc điều dưỡng, đã giới thiệu về sinh lý hô hấp, nhiễm trùng đường hô hấp và phòng ngừa, thiết bị thở tại nhà và thể chế, và nêu ra các vấn đề chăm sóc và chăm sóc bệnh nhân phổ biến, cũng như sinh lý hô hấp và chụp hình trẻ em. Hút và như vậy.

★★★Bạn phải hoàn thành "1. Khóa học Video File", "2. Course Test", và "3. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng" Sau khi tất cả ba mục trên được hoàn thành, bạn có thể tải về chứng chỉ nghiên cứu. Và kiếm được 1 điểm cho "Điểm Giáo dục Tiếp tục Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn".
(đọc song toàn bộ nội dung khóa học ,đồng thời chắc nghiệm đạt 70 điểm trở lên ấn vào 「hoàn thành」,khóa học sẽ thông qua)
【Khóa học: Chú ý việc hút đờm và hướng dẫn kỹ thuật(5)】
◎Giáo viên hướng dẫn : Wang Fengye Vương Phượng Diệp ◎Loại hình khóa học : 專業課程 ◎Đối tượng tham gia :Những người tham gia: Nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc chung, hoặc các bên quan tâm

◎Điểm giáo dục : Cộng hòa Trung Quốc Điều dưỡng Hiệp hội Y tá Liên đoàn Quốc gia 1 điểm

◎Tổng quan về khóa học :
Bệnh nhân viêm phổi đường hô hấp tăng sẽ làm tăng số lượng nhập viện và nguồn lực y tế, có thể dẫn đến suy hô hấp và đặt nội khí quản và sử dụng mặt nạ hoặc thậm chí tử vong. Nhiễm trùng chiếm ba vị trí hàng đầu. Nếu khả năng ho của người cao tuổi không tốt và có hiện tượng "nứt", và không co giật ngay lập tức, hoặc nhân viên chăm sóc không được huấn luyện chuyên nghiệp về co giật, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thiếu oxy, và cải thiện tình trạng nhập viện nhiều lần.
Vì vậy, các kiến thức và kỹ năng chăm sóc mà người chăm sóc cần có là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc của người dân trong cơ sở giáo dục. Ông Wang Fengye, người đứng đầu Trung tâm chăm sóc điều dưỡng, đã giới thiệu về sinh lý hô hấp, nhiễm trùng đường hô hấp và phòng ngừa, thiết bị thở tại nhà và thể chế, và nêu ra các vấn đề chăm sóc và chăm sóc bệnh nhân phổ biến, cũng như sinh lý hô hấp và chụp hình trẻ em. Hút và như vậy.

★★★Bạn phải hoàn thành "1. Khóa học Video File", "2. Course Test", và "3. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng" Sau khi tất cả ba mục trên được hoàn thành, bạn có thể tải về chứng chỉ nghiên cứu. Và kiếm được 1 điểm cho "Điểm Giáo dục Tiếp tục Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn".
(đọc song toàn bộ nội dung khóa học ,đồng thời chắc nghiệm đạt 70 điểm trở lên ấn vào 「hoàn thành」,khóa học sẽ thông qua)
【Khóa học: Chú ý việc hút đờm và hướng dẫn kỹ thuật(6)】
◎Giáo viên hướng dẫn : Wang Fengye Vương Phượng Diệp ◎Loại hình khóa học : 專業課程 ◎Đối tượng tham gia :Những người tham gia: Nhân viên chăm sóc tại nhà chăm sóc chung, hoặc các bên quan tâm

◎Điểm giáo dục : Cộng hòa Trung Quốc Điều dưỡng Hiệp hội Y tá Liên đoàn Quốc gia 1 điểm

◎Tổng quan về khóa học :
Bệnh nhân viêm phổi đường hô hấp tăng sẽ làm tăng số lượng nhập viện và nguồn lực y tế, có thể dẫn đến suy hô hấp và đặt nội khí quản và sử dụng mặt nạ hoặc thậm chí tử vong. Nhiễm trùng chiếm ba vị trí hàng đầu. Nếu khả năng ho của người cao tuổi không tốt và có hiện tượng "nứt", và không co giật ngay lập tức, hoặc nhân viên chăm sóc không được huấn luyện chuyên nghiệp về co giật, nó có thể làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và thiếu oxy, và cải thiện tình trạng nhập viện nhiều lần.
Vì vậy, các kiến thức và kỹ năng chăm sóc mà người chăm sóc cần có là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc của người dân trong cơ sở giáo dục. Ông Wang Fengye, người đứng đầu Trung tâm chăm sóc điều dưỡng, đã giới thiệu về sinh lý hô hấp, nhiễm trùng đường hô hấp và phòng ngừa, thiết bị thở tại nhà và thể chế, và nêu ra các vấn đề chăm sóc và chăm sóc bệnh nhân phổ biến, cũng như sinh lý hô hấp và chụp hình trẻ em. Hút và như vậy.

★★★Bạn phải hoàn thành "1. Khóa học Video File", "2. Course Test", và "3. Câu hỏi khảo sát sự hài lòng" Sau khi tất cả ba mục trên được hoàn thành, bạn có thể tải về chứng chỉ nghiên cứu. Và kiếm được 1 điểm cho "Điểm Giáo dục Tiếp tục Dịch vụ Chăm sóc Dài hạn".
(đọc song toàn bộ nội dung khóa học ,đồng thời chắc nghiệm đạt 70 điểm trở lên ấn vào 「hoàn thành」,khóa học sẽ thông qua)